Ananda Marga Joogayhteisö ry

Ananda Marga Joogayhteisö ry

Taustalla vaikuttava perinne:

Kuvaus

Nimi tulee sanskritinkielisistä sanoista, jotka merkitsevät autuuden (ananda) polkua/tietä (marga), eli vapaasti käännettynä ”tietä sisäiseen onneen”

Ananda Margan perusti vuonna 1955 intialainen Prabhat Ranjan Sarkar eli Shrii Shrii Anandamurti (1921-1990), jolla nimellä hänet paremmin tunnetaan. Ananda Marga tarjoaa laaja-alaista ja perinteistä joogaopetusta, johon kuuluu asanoita, hengitysharjoituksia ja meditaatiota. Ananda Margalle on kuitenkin luonteenomaista voimakas painotus sosiaalisiin ja poliittisiin päämääriin meditaation ja henkisyyden ohella. Esimerkiksi liikkeen alaosasto AMURT (Ananda Marga Universal Relief Team) harjoittaa kehitysaputyötä ja harjoittaa hyväntekeväisyyttä erityisesti luonnonkatastrofeista ja sodista kärsivillä alueilla.

Ananda Marga levisi 1970-luvulla voimakkaasti Intian ulkopuolelle ja toimii nykyisin 175 maassa. Suomessa perustettiin Ananda Marga joogayhteisö vuonna 1972 ja se rekisteröitiin 9.10.1973. Ananda Margan tuojaksi Suomeen mainitaan Teemu Kassila, joka palasi Suomeen saatuaan oppia ulkomailla vuosina 1972-73. Liike on opettanut täällä joogaa ja meditaatiota. Näiden toimintamuotojen lisäksi Ananda Marga ylläpitää kahta päiväkotia ja kerää säännöllisesti rahaa katastrofiaputyöhön. Yhdistyksessä on 22 jäsentä (2007).

Yhteisöön liittyvältä edellytetään opin, eettisen normiston ja käytännön ohjeiden omaksumista ja noudattamista. Paras tapa henkisen ja fyysisen tason puhdistamiseksi on Ananda Margan oppien mukaisesti hyvä ruoka, henkiset harjoitukset ja säännöllinen paastoaminen. Kaksi kertaa kuussa, 11. päivänä uudenkuun ja täydenkuun jälkeen, tulisi paastota päivän ajan ilman vettä. Naimattomien olisi hyväksi paastota myös varsinaisina uudenkuun ja täydenkuun päivinä. Tupakka, alkoholi, hallusinogeenit ja muut huumaavat tai päidyttävät aineet ovat niin sanotusti tamasista ravintoa ja siten vahingollista ruumiille ja/tai mielelle.

Jokaisen yhteisön jäsenen tulisi vähintään kerran viikossa osallistua ryhmämietiskelyyn, Dharmacakraan, koska henkisten värähtelyjen kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa. Mieli, keho ja ympäristö on pidettävä puhtaana, koska puhtaus on henkisen edistymisen edellytys. Päivittäistä itseanalyysia varten Ananda Margan jäsenien tulisi täyttää ”16 kohdan listaa”, jossa on eri elämänalueisiin ja käytännön toimintaan liittyviä ohjeita ja suosituksia (veden käyttö, ruumiin karvoitus, peseytyminen ja pukeutuminen, paasto, henkiset harjoitukset jne.) Listaan merkitään päivän aikana noudatetut ja rikotut käyttäytymissäännöt, ja se tulisi palauttaa kuukausittain paikalliselle acaryalle eli opettajalle.

Ananda Marga antaa yksityiskohtaisia ohjeita myös lasten kasvatukseen odotusajasta lähtien. Lasten kasvatuksen tavoitteita ovat muun muassa mielen laajentaminen, itsekuri, moraalisuus, universaali katsantokanta, toimeliaisuus, luotettavuus, Korkeimman mieltäminen ja miellyttävä käytös. Henkisiä harjoituksia tulisi alkaa opettaa lapsille jo viiden vuoden iässä. Yhteisön jäsenten perheiden on lisäksi toivottavaa asua yhdessä, jolloin voidaan jakaa elämäntapa, henkisyys ja huolet käytännön elämän järjestelyistä. Yhteisön jäsenten perheissä paljon lapsia on suotavaa, koska näiden lapsien suuri määrä edistää yhteiskunnan hengellistä kehitystasoa. Perhe on osa yhteisöä eikä itseriittoinen yksikkö, joten sen ei sallita eristäytyvän omaksi yksikökseen vaan jokaisen on toimittava sekä oman perheensä että suuren perheen, Ananda Margan hyväksi.

Ananda Margan kokopäiväiset työntekijät käyttävät univormua, joista heidät voi tunnistaa. Oranssi on uhrautumisen ja valkoinen puhtauden symboli, ja näitä käytetään pukeutumisessa.

Tiedot päivitetty: 07.07.2009

 

Linkkejä:

anandamarga.kaapeli.fi
anandamarga.org

 

Yhteys muihin yhteisöihin:

Haarautumat

Ananda Seva ry

 

Lähteet:

Artikkelit

Vesala, Kari: ”Baba Nam Kevalam” — Ananda Marga Suomessa. Teoksessa N. G. Holm, K. Suolinna & T. Ahlbäck (red./toim.): Aktuella religiösa rörelser i Finland /Ajankohtaisia uskonnollisia liikkeitä Suomessa, 265-282. Åbo: Åbo Akademi, 1981.

Kirjat

Heino, Harri: Mihin Suomi tänään uskoo, 89-90. Helsinki: Werner Söderström, 1997. 245-252.

Opinnäytetyöt

Eskelinen, Ulla: Ananda Margan jäsenten elämäntavasta. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto. Kulttuurien tutkimuksen laitos. Uskontotiede, 1987.

Lisätiedot

Kotikunta

Toiminta-alue

, ,